ഗ്രാമീണ്‍ ബാങ്കിന് എറണാകുളത്തു പുതിയ മൂന്നു ശാഖകള്‍

കണ്ണൂര്‍ ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പൊതുമേഖലാ ബാങ്കായ നോര്‍ത്ത് മലബാര്‍ ഗ്രാമീണ്‍ ബാങ്ക് എറണാകുളം ജില്ലയില്‍ മൂന്നു ശാഖകള്‍ കൂടി തുറന്നതോടെ