ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീംകളും രാജ്യത്ത് സഹോദരന്മാരെ പോലെ കഴിയണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം: ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പ

ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യം തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. മതത്തിന്റെ പേരിൽ രാജ്യത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം