മണിപ്പൂർ കലാപം: ബിരേൻ സിംഗ് സർക്കാരിനുള്ള പിന്തുണ കുക്കി പീപ്പിൾസ് അലയൻസ് പിൻവലിച്ചു

60 അംഗ സഭയിൽ, കെപിഎയ്ക്ക് രണ്ട് എംഎൽഎമാരുണ്ട് - സൈകുലിൽ നിന്നുള്ള കിംനിയോ ഹാക്കിപ് ഹാങ്ഷിംഗ്, സിംഗാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ചിൻലുന്താങ്