ഇന്ത്യ എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഹിന്ദുരാഷ്ട്രമാണ്, അത് സ്ഥാപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല: ആർഎസ്എസ് നേതാവ് ഹൊസബാലെ

ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു ഹിന്ദു ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഈ രാജ്യം ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാണെന്ന് ഡോ. ഹെഡ്‌ഗേവാർ (ആർ.എസ്.എസ്. സ്ഥാപകൻ)