നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാകാത്ത വടക്കാഞ്ചേരി-വാളയാര്‍ ദേശീയപാതയില്‍ ടോള്‍ പിരിക്കാനുള്ള നീക്കം ജനരോഷത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചു

റോഡ് നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാകാത്ത വടക്കഞ്ചേരി-വാളയാര്‍ ദേശീയപാതയില്‍ ടോള്‍ പിരിക്കാനുള്ള നീക്കം ജനരോഷത്തെ തുടര്‍ന്ന് താല്‍ക്കാലികമായി ഉപേക്ഷിച്ചു. ഇതു സംബന്ധിച്ച് സമരക്കാരുമായി