കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രി മാറിയപ്പോള്‍ കേരളത്തിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ എയിംസിനെ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ മറന്നു

കേരളത്തില്‍ എ ഐ ഐ എം എസ്(IMMS) സ്ഥാപിക്കാന്‍ വേണ്ടി അനിയോജ്യം ആയ നാല സ്ഥലങ്ങള്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ കേന്ദ്രത്തിന്