എ ബ്രില്യന്റ് ഡിവില്ല്യേഴ്‌സ്;കായിക ലോകത്തെ അത്ഭുതപ്രതിഭ

അബ്രഹാം ബെഞ്ചമിന്‍ ഡിവില്ല്യേഴ്‌സ് അടുത്തറിയുന്നവര്‍ പറയും ‘ ഡിവില്ല്യേഴ്‌സിന് തുല്യം ഡിവില്ല്യേഴ്‌സ്’ തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കിയ മനുഷ്യന്‍. കായികലോകത്ത് ഡിവില്ല്യേഴ്‌സ് എന്ന