സംസ്ഥാനത്ത് വൈനിന്റെ വില്പന നികുതി കുറച്ച്‌ സര്‍ക്കാര്‍

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വൈനിന്റെ വില്പന നികുതി കുറച്ച്‌ സര്‍ക്കാര്‍. കോവിഡ് കാലത്ത് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്ന അധിക വില്‍പന നികുതി‌യാണ് പിന്‍വലിച്ചത്. ഇതോടെ വില്‍പന