പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിക്കുന്നവരുടെ കുടുംബത്തിന് സഹായധനം പ്രഖ്യാപിച്ച് യുപി സര്‍ക്കാര്‍

2020-21 വര്‍ഷത്തില്‍ 27 മരണങ്ങളും 2022-22 ല്‍ 85 മരണങ്ങളും 2022-23 വര്‍ഷത്തില്‍ 65 മരണങ്ങളും 23-24 വര്‍ഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തില്‍