പട്ടിണി കിടക്കുന്നവൻ കൂടി വരിവരിയായി നിന്ന് വോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് താങ്കൾ മന്ത്രി ആയത്; മന്ത്രി അബ്ദുറഹ്മാനെതിരെ ഷാഫിപറമ്പിൽ

പട്ടിണികിടക്കുന്നവര്‍ കളി കാണാൻ പോകേണ്ടെന്ന മന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ അധികാരം തലക്ക് പിടിച്ചതിന്‍റെയാണെന്ന് ഷാഫി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

രാഷ്ട്രീയം പറയാതെ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചു നടക്കുന്നു; ഷാഫി പറമ്പിലിനെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി

താൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ പദവി ഒഴിയാമെന്ന് ഷാഫി പറമ്പിൽ മറുപടി നൽകി. ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകാനാകില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന