രാജ്യത്താകെ വ്യവസായികളെ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ഉപദ്രവിക്കുന്നു: മമത ബാനർജി

ഡെവലപ്പർമാർക്കും നിക്ഷേപകർക്കും സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ സഹായവും അവർ ഉറപ്പുനൽകി. "നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോ