നട്ടുച്ചയ്ക്കും പാതിരാത്രി എന്ന് തോന്നും; വാർഷിക വരുമാനത്തിൽ റിക്കോഡ്‌ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ നിശാ മൃഗശാല

ഇപ്പോൾ ഇതാ, വാർഷിക വരുമാനത്തിലും റിക്കോഡ്‌ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ മൃഗശാല.