ഇനി ഓഫീസില്ലാ ജോലിക്കാലം: കോവിഡ് കഴിഞ്ഞാലും തൊഴിൽ രീതി വർക്ക് ഫ്രം ഹോമാകുമെന്നു പഠന റിപ്പോർട്ട്

ഗ്ളോബൽ വ‌ർക്പ്ളേസ് അനലിറ്റിക്സിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് മൂന്ന് കോടി ജനങ്ങൾ വരെ വരുന്ന രണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ അമേരിക്കയിൽ ഈ ജോലി സംവിധാനത്തിലേക്ക്