രഹസ്യമായി എന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ കാണുകയും പരസ്യമായി എന്നെ തള്ളിപ്പറയുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് മലയാളികളെന്ന് ഷക്കീല

രഹസ്യമായി എന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ കാണുകയും പരസ്യമായി എന്നെ തള്ളിപ്പറയുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് മലയാളികളെന്ന് ഷക്കീല. മലയാളമാണ് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ അംഗികരിച്ചതെന്ന്

സഹോദരിയും മറ്റു ബന്ധുക്കളും തന്നെ സിനിമയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ട് പണമുണ്ടാക്കിയ ശേഷം തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോള്‍ തന്നെ ഒരു മകളായി കണ്ട് ദത്തെടുത്തത് ഒരു മുന്നാലിംഗക്കാരിയാണെന്ന് നടി ഷക്കീല

ഒരു രണ്ടാം നിര സിനിമാ നടിയായി തമാത്രം മലയാളികള്‍ കണ്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ് ഷക്കീലയുടേത്. ഒരു കാലത്ത് മലയാള ചലച്ചിത്ര മേഖലയെതന്നെ