തിരികെയെത്തുന്ന പ്രവാസികളുടെ ജീവിതം ഇനിയെങ്ങനെ? പുനരധിവാസത്തിന് കേന്ദ്രത്തിന് മുന്നിൽ ഉത്തരമില്ല

പ്രവാസി പങ്കാളിത്തത്തോടെ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളടക്കം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇതുവരെ ഒന്നും ഒന്നും നടപ്പായിട്ടില്ല. തൊഴില്‍ നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ പട്ടിക പോലും വിദേശകാര്യ