കേരളത്തില്‍ ഇനിമുതല്‍ ഏത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം

ക്രിമിനല്‍ നടപടിക്രമങ്ങളിലെ നിയമത്തിൽ വകുപ്പ് 170 പ്രകാരം ഇതുവരെ കുറ്റകൃത്യം നടന്നാൽ അതേ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽത്തന്നെ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ