ചെവി വേദന കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുമായി ആശുപത്രിയിലെത്തി; ചൈനീസ് സ്ത്രീയുടെ ചെവിയുടെ ഉള്ളിൽ ചിലന്തി കൂട് കണ്ടെത്തി

ഡോക്‌ടർ പകർത്തിയ നടപടിക്രമത്തിന്റെ ഒരു വീഡിയോ, ചിലന്തി നെയ്‌ത സിൽക്കി വലയായിരുന്ന തെറ്റായ കർണ്ണപുടം വലിച്ചെടുക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നു.