നാൽപ്പത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു ഭർത്താവ്; സെൻസസിൽ ലഭിച്ച വിവരം കണ്ട് അമ്പരന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ

അറിയപ്പെടുന്ന റെഡ് ലൈറ്റ് ഏരിയ ആയ ഇവിടുന്ന് ലഭിച്ച വിവരം കണ്ട് അമ്പരന്നിരിക്കുകയാണ് അധികൃതർ. ഇവിടെ ഏഴാം നമ്പർ വാർഡിലെ

ഇന്ത്യയിലെ കടുവകളുടെ എണ്ണം 3,167 ആയി ഉയർന്നു; ഏറ്റവും പുതിയ സെൻസസ് വിവരങ്ങൾ

വന്യജീവികൾ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്നതിന്, ആവാസവ്യവസ്ഥകൾ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, ഇത് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും മോദി പറഞ്ഞു