നമ്മുടെ ഭരണസംവിധാനം പ്രസിഡന്‍ഷ്യല്‍ രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നു; കേന്ദ്രസർക്കാരിനെതിരെ ശിരോമണി അകാലിദള്‍

ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് നല്‍കേണ്ട ഗ്രാമീണ വികസന ഫണ്ട് തടഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നത് ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമാണ്.