2022ൽ ഇന്ത്യയിൽ 28,522 കൊലപാതക കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു, പ്രതിദിനം 78; എൻസിആർബി റിപ്പോർട്ട്

കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വർദ്ധനവ്', 'പോലീസിന്റെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ വർദ്ധനവ്' എന്നിവ വ്യക്തമായും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങളാണ്