ബിഹാറില്‍ മരണപ്പെട്ട ബാസ്‌ക്കറ്റ് ബോള്‍ താരത്തിന്റെ അമ്മയെ കോച്ച്‌ രവി സിംഗിന്റെ ആളുകള്‍ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി പരാതി

കോഴിക്കോട്: ബിഹാറില്‍ വെച്ച്‌ മരണപ്പെട്ട ബാസ്‌ക്കറ്റ് ബോള്‍ താരം പാതിരിപ്പറ്റയിലെ കെ.സി ലിതാരയുടെ അമ്മയെ കോച്ച്‌ രവി സിംഗിന്റെ ആളുകള്‍ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി