കേരളത്തിലെ ഹിന്ദുക്കള്‍ക്ക് രാഷ്ട്രീയ ബോധം കുറവായതിനാലാണ് കെ സുരേന്ദ്രന്‍ പരാജയപ്പെട്ടത്: ബി ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍

ഈ നാട്ടിലുള്ള ഹിന്ദുക്കള്‍ ലീഗിന് വോട്ട് ചെയ്യും. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യും. അവരുടെ അടിസ്ഥാനം, അവരെ തകര്‍ക്കുന്ന