ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം ഓഫീസിന് നേരെ ആക്രമണം

ഈ സമയം ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ജീവനക്കാരന്റെ വാഹനത്തിന്റെ ചില്ലും പ്രതി അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചു. ഏറെ നേരം ഹൗസിങ്ങ് ബോർഡിലെ