എഴുന്നൂറോളം പുതിയ ഗ്രഹങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയതായി നാസ

സൌരയൂഥത്തിനു പുറത്തു   എഴുന്നൂറ്റിപ്പതിനഞ്ചു പുതിയ ഗ്രഹങ്ങളെ കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞതായി അമേരിക്കയുടെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ ഏജന്‍സി നാസ അവകാശപ്പെടുന്നു.തങ്ങളുടെ കെപ്ലര്‍