കിറ്റെക്സ് കേരളത്തില്‍ നിലനിര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി

കിറ്റെക്സ് കമ്പനി കേരളത്തില്‍തന്നെ നിലനിര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കെ.ബാബു പറഞ്ഞു. കിറ്റെക്സ് പ്രശ്നത്തില്‍ കമ്പനി അധികൃതരും തൊഴിലാളികളും ജനപ്രതിനിധികളുമായി നടത്തിയ