ശ്രീരാമൻ സ്വയം സത്യവും നീതിയുംമതവും; ആ രാമന്റെ പേരിൽ കബളിപ്പിക്കുന്നത് അനീതി: രാഹുൽ ഗാന്ധി

കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 18ന് ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് കോടി രൂപക്ക് വാങ്ങിയ 1.208 ഹെക്ടർ ഭൂമി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്