എല്‍ഡിഎഫിലെ പതിവ് തെറ്റിച്ച് പിണറായി; സ്ഥാനാര്‍ഥി പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുന്നേ പരസ്യ പ്രചരണം ഇന്ന് മുതല്‍ തുടങ്ങും

എല്‍ഡിഎഫിലെ പതിവ് തെറ്റിച്ച് പിണറായി; സ്ഥാനാര്‍ഥി പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുന്നേ പരസ്യമായി പ്രചരണം ഇന്ന് മുതല്‍ തുടങ്ങും