ഇന്ന് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം

ഇടുക്കിയിലും കൂടംകുളത്തും രാമഗുണ്ടത്തും വൈദ്യുതോത്പാദനയന്ത്രങ്ങള്‍ക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടായ തകരാറുമൂലം വൈദ്യുതിലഭ്യതയില്‍ 405 മെഗാവാട്ടിന്റെ കുറവുവന്നതുമൂലം സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് (മേയ് 12)