പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ; ദിലീപ് ചിത്രം ‘വോയ്‌സ് ഓഫ് സത്യനാഥൻ’ ന്റെ റിലീസ് നീട്ടി

സംസ്ഥാനത്താകെയുള്ള കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായതിനാലും ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വീണ്ടും മഴ കനക്കും എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളുടെ