കായികരംഗത്തെ അനാദരിക്കുന്ന പരസ്യം ചെയ്യില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു; വെളിപ്പെടുത്തി സച്ചിൻ

നിങ്ങൾ സ്‌ക്രിപ്റ്റ് മാറ്റണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, കാരണം ഇത് എന്റെ കായികരംഗത്തെ അനാദരിക്കുന്നു, ഞാൻ എന്റെ കായിക വിനോദത്തെ ആരാധിക്കുന്നു.