ന്യൂസ് ക്ലിക്കിനെതിരായ അന്വേഷണം പ്രകാശ് കാരാട്ടിലേക്കും നീട്ടാൻ ശ്രമം

എന്നാൽ, വ്യക്തിപരമായ പരിചയത്തിൻറെ പേരിലുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ മാത്രമെന്നാണ് കാരാട്ട് പാർട്ടിക്ക് നല്കിയ വിശദീകരണം. എന്നാലിത് അന്വേഷണ