70 വയസോ അതിൽ കൂടുതലോ പ്രായമുള്ള പ്രസിഡന്റിനെ 3% അമേരിക്കക്കാർക്ക് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ; സർവേ

അനുയോജ്യമായ പ്രസിഡൻഷ്യൽ പ്രായത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്കും റിപ്പബ്ലിക്കൻമാർക്കും സമാനമായിരുന്നു