മോട്ടോർവാഹന വകുപ്പിനോട് 1000 കോടി പിരിക്കണം എന്ന വാർത്ത കള്ളമെന്ന് കെ എൻ ബാലഗോപാൽ

മോട്ടോർവാഹന വകുപ്പിനോട് പിഴയായി 1000 കോടി അടുത്ത സാമ്പത്തിക വര്ഷം പിരിക്കണം എന്ന വാർത്ത കള്ളെമെന്നു ധനമന്ത്രി കെ എൻ