നമ്മുടെ റോക്കറ്റുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന 95% ഘടകങ്ങളും ആഭ്യന്തരമായി ലഭിക്കുന്നതാണ്: ഐഎസ്ആർഒ മേധാവി

കൂടാതെ, രാജ്യത്തിനകത്ത് ഇലക്‌ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ ആക്യുവേറ്ററുകൾ, ഡിസി പവർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റങ്ങൾ, ബാറ്ററി സംവിധാനങ്ങൾ, സോളാർ സെല്ലുകൾ തുടങ്ങിയ