കേരളത്തിൽ ദീപാവലിക്ക് ഹരിത പടക്കങ്ങൾ മാത്രം; പൊട്ടിക്കാൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ, സർക്കാർ ഉത്തരവിറങ്ങി

വായു ഗുണനിലവാരം മിതമായതോ അതിനു താഴെയുള്ളതോ ആയ നഗരങ്ങളിൽ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഗ്രീൻ