അർഹമായ അംഗീകാരമാണ് ഈ പദ്മശ്രീ; ഗൗരി ലക്ഷ്മി ഭായിയെ രാജകുമാരി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് ശശി തരൂർ

അതേസമയം ,സാഹിത്യ മേഖലയ്ക്ക് നൽകിയ സംഭാവനകൾക്കാണ് ഗൗരി ലക്ഷ്മിബായിയെ പദ്മശ്രീ പുരസ്‌കാരത്തിന് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. കാർത്തിക

വാസ്തു ശരിയല്ലാത്തതിനാലാണ് നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിൽ എപ്പോഴും വഴക്കും ബഹളവും ഉണ്ടാകുന്നത്: ഗൗരി ലക്ഷ്മിഭായി

ഇവിടെ വാസ്തുവിനെപ്പറ്റി മോശമായി പറയുന്ന പല ആളുകളുമുണ്ട്, അതൊക്കെ അവരുടെ ഇഷ്ടം. പക്ഷേ കേരളത്തില്‍ തന്നെയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം