ഗവർണർ ജനിച്ച യുപിയിൽ ആകെ ടാക്സ് വരുമാനത്തിന്റെ 21% വരുന്നത് മദ്യ കച്ചവടത്തിൽ നിന്നും; കേരളത്തിൽ അത് 4% മാത്രം

2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 31,500 കോടി രൂപ എക്സൈസ് വരുമാനമായി യുപിക്ക് ലഭിച്ചു - നികുതി വരുമാനത്തിന്റെ ഏകദേശം 22%.