9 നഗരങ്ങളിലെ 5 ബാങ്കുകൾ കൂടി ഇ-റുപേ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉടൻ നടപ്പാക്കും: റിസർവ് ബാങ്ക്

പ്രക്രിയ ക്രമേണയും സാവധാനത്തിലും നടക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വളരെ വേഗത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തിടുക്കമില്ല.

ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ ഡിജിറ്റൽ രൂപയായ ഇ -റുപ്പീ പുറത്തിറക്കാൻ റിസർവ് ബാങ്ക്

പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ, ഇ-രൂപയ്ക്ക് പലിശ ലഭിക്കില്ല. അതേസമയം, ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ബാങ്ക് നിക്ഷേപം പോലെയുള്ള പണത്തിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാവുന്നതാണ്.