മോദിയുടെ പരിപാടിയില്‍ കറുത്ത വസ്ത്രത്തിന് വിലക്കുമായി ഡല്‍ഹി സര്‍വ്വകലാശാല

കറുത്ത നിറമുള്ള വസ്ത്രം പാടില്ല.പരമാവധി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ചടങ്ങിനെത്തുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന്‍ അറ്റന്‍ഡന്‍സ് അധികം നല്‍കുമെന്ന വാഗ്ദാനവുമുണ്ട്.

‘സാരെ ജഹാൻ സേ അച്ഛാ’ എഴുതിയ മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാലിനെക്കുറിച്ചുള്ള അധ്യായം സിലബസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ ഡൽഹി സർവകലാശാല

പാസാക്കിയ മറ്റൊരു വിവാദ പ്രമേയം, ബിരുദ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കായി യഥാക്രമം 60, 30 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രഭാഷണങ്ങൾക്കും ട്യൂട്ടോറിയലുകൾക്കും ക്ലാസ്