റേഷൻ വ്യാപാരികളുടെ കമ്മീഷൻ നാളെ മുതൽ വിതരണം ചെയ്യും: മന്ത്രി ജി. ആർ. അനിൽ

ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോൺട്രാക്ടേഴ്സിന് വാതിൽപ്പടി വിതരണം നടത്തിയതിൽ കുടിശികയുള്ള തുക രണ്ടു ദിവസത്തിനകം വിതരണം നടത്തുന്നതാണ്.

അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ അന്തർദേശീയ ഊർജ്ജ പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നു

അദാനി പവർ ലിമിറ്റഡിന്റെ പൂർണ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഉപസ്ഥാപനമായ അദാനി പവർ ജാർഖണ്ഡ് ലിമിറ്റഡ് (എപിജെഎൽ) അതിന്റെ 2 x 800