ഓപ്പറേഷൻ പി ഹണ്ട് : കുട്ടികളുടെ അശ്ലീല വീഡിയോകൾ ടെലഗ്രാം വഴി പണം വാങ്ങി വില്പന നടത്തിയിരുന്നയാൾ പിടിയിൽ

ഏകദേശം അഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ 16 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങളാണ് പിടിച്ചെടുത്ത ഉപകരണങ്ങളിലുള്ളത്. പിടിയിലായവർക്ക്