ഛത്തീസ്ഗഡിൽ കോൺഗ്രസ് അധികാരം നിലനിർത്തിയാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് 15,000 രൂപ വാർഷിക സഹായം നൽകും: മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേഷ് ബാഗേൽ

ഛത്തീസ്ഗഡിൽ വീണ്ടും കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച ശേഷം, സംസ്ഥാനത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഗൃഹ ലക്ഷ്മി യോജനയ്ക്ക് കീഴിൽ 15,000 രൂപ