നടി സാമന്തയ്ക്കായി അമ്പലം നിര്‍മിച്ച് ആന്ധ്രാപ്രദേശുകാരനായ ആരാധകൻ

നടിയുടെ ദയാവായ്‍പ് തന്നെ വളരെ ആകര്‍ഷിച്ചിരുന്നുവെന്നും ധാരാളം കുടുംബങ്ങളെ നടി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സന്ദീപ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

വിശാഖപട്ടണം ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ പുതിയ തലസ്ഥാനമാകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ജഗൻ റെഡ്ഡി

വിശാഖപട്ടണത്തെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ പുതിയ തലസ്ഥാനമാകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വൈ എസ് ജഗൻ മോഹൻ റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു