ബ്രഹ്മപുരത്തെ വേസ്റ്റ് ടു എനര്‍ജി പദ്ധതിയില്‍ നിന്നും സോണ്‍ടയെ മാറ്റി സര്‍ക്കാര്‍

രണ്ടാം വാര്‍ഷിക ആഘോഷ വേളയില്‍ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിലെ സുപ്രധാന പദ്ധതിയില്‍ നിന്നും സോണ്‍ടയെ മാറ്റി സര്‍ക്കാര്‍. കൊച്ചി ബ്രഹ്മപുരത്തെ വേസ്റ്റു