ഉക്രെയ്നിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ച മേഖലകളെ റഷ്യയിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ; ഉടമ്പടികളിൽ പുടിൻ ഒപ്പുവച്ചു

ഉടമ്പടികൾ ഇപ്പോൾ റഷ്യയുടെ ഭരണഘടനാ കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും. അത് റഷ്യൻ നിയമം ലംഘിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ അവരെ വിലയിരുത്തും.