പുറത്ത് നിര്‍ത്തിയ കാറിലേക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചില്ല; പാലക്കാട് ഹോട്ടലുടമയെ മര്‍ദ്ദിച്ചു

കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി 9.30-ഓടെ കാറിലെത്തിയ യുവാക്കൾ ഭക്ഷണം ഓർഡർചെയ്യുകയും പുറത്തുനിർത്തിയ കാറിലേക്ക് എത്തിച്ചു