പ്രധാനമന്ത്രി ധാരാളം വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു; പക്ഷെ ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ സമരത്തിൽ മൗനിയാണ്: ഡി രാജ

താരങ്ങൾ പൊലീസിന് നൽകിയ മൊഴിയിൽ ബ്രിജ് ഭൂഷണെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് . ശ്വാസം പരിശോധിക്കാനെന്ന വ്യാജേന