കോടികളുടെ അഴിമതി ആരോപണം നേരിട്ട് ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന ബിജെപി എംഎൽഎക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യം

ജാമ്യം ലഭിക്കാനായി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കെട്ടി വയ്ക്കണം, ഉടൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ ഹാജരാകണം എന്നിവയാണ് മുൻകൂർ ജാമ്യ