ദേശീയതലത്തില്‍ കോൺഗ്രസുമായി സഖ്യം വേണം; പാർട്ടികോൺഗ്രസിൽ സിപിഐ കേരളഘടകം

സിപിഐ യുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ യുവാക്കളില്ലെന്ന സംഘടന റിപ്പോര്‍ട്ടിയിലെയടക്കം ആത്മവിമർശനത്തിനൊടുവിലാണ് പ്രായപരിധി നിർബന്ധമാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്