കമ്മ്യൂണിറ്റി മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ ലംഘനം; ഇന്ത്യയിലെ 17 ലക്ഷം വീഡിയോകൾ നീക്കം ചെയ്ത് യൂ ട്യൂബ്

കമ്മ്യൂണിറ്റി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് ആഗോളതലത്തിൽ 56 ലക്ഷത്തിലധികം വീഡിയോകൾ യൂ ട്യൂബ് നീക്കം ചെയ്തു.